FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET TÁMOGATÓ PROGRAM (HESP)
DÖNTÉSEK
KÓDSZÁM:
239

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

1998. április

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft
Államigazgatási Főiskola Idegennyelvi Lektorátus Budapest American Government and Public Administration for English Language Classes 270,000
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Beszédjavító Intézet Budapest Logopédiai diagnosztika és terápia 420,000
BDTF Szociológia és Politikatudományi Tanszék Szombathely A társadalomtudományi képzés hazai szükségleteknek és nemzetközi normáknak megfelelő korszerűsítése és bővítése. 480,000
BDTF Történelem Tszék Szombathely A NAT követelményeihez igazodó képzés, ezen belül az egyes ember közvetlen társadalmi környezetét elemző életmódtörténeti speciálkollégium. 588,880
BGYTF Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Budapest Gyógypedagógiai diagnosztikai és terápiás tantervfejlesztés. 900,000
BKE Közgazdasági Elméletek Tört. Tanszék Budapest Közgazdasági Elméletek története tárgyak kifejlesztése a BKE-n 600,000
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest "Kultúra, identitás, történelem és megértés" kutatási és oktatási program 500,000
Budapesti Műszaki Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszék Budapest Alkalmazott filozófiaoktatás mérnökhallgatóknak 650,000
ELTE Állam és Jogtudományi Kar Budapest Felzárkózás az Európai Uniónak a közhasznú és a szociális vállalatok továbbá szövetkezetek tárgyában hozott jogalkotásához és doktrinájához 600,000
ELTE Belsőázsiai Tanszék Budapest Mongolisztikai doktori program. 271,239
ELTE BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai Tszék Budapest Tudományos kutatások és az oktatás fejlesztése a hebraisztika és assziriológia terén 1,800,000
ELTE BTK Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Budapest Külföldi vendégprofesszor meghívása a Második Stratford-Budapest Doktori Konferenciára

104,000

ELTE BTK Elméleti Nyelvészet Szak Számítógépes Nyelvészeti Csop. Budapest Az Elméleti Nyelvészet szak curriculumának kibővítése a lexikon elméletének és számítógépes modelljeinek oktatásával 1,517,000
ELTE BTK Folklore Tanszék Budapest PhD doktori képzés a Nemzetközi folklorisztika c. témakörből. 350,000
ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tsz. Budapest Humánökológiai Program. 800,000
ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tsz. Budapest Középkori Magyar Történeti (Kutatóképzési) Önálló Program 488,880
ELTE BTK Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék Budapest Szöveggyűjtemény kiadása a különböző szervezeti kultúrák érintkezésének, találkozásának és egymásrahatásának tanulmányi feldolgozásához - kiadási jogok megszerzése

400,000

ELTE BTK Olasz Tanszék Budapest A XX. századi olasz irodalom tanítása 400,000
ELTE BTK Olasz Tanszék Budapest A Romanisztikai Doktori Iskola fejlesztési programja 550,000
ELTE BTK Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Budapest A nemi különbségek szociálpszichológiája (Gender Studies) 600,000
ELTE Eötvös J. Kollégium Angol-Amerikai Műhely Budapest Az 1990 óta sikeresen működő kollégiumi-egyetemi elitképző nemzetközi szakműhely fenntartása és fejlesztése az 1998/99-es tanévben 1,200,000
ELTE Germanisztikai Intézet Budapest Közép-európai irodalmi szeminárium 530,000
ELTE Néderlandisztikai Központ Budapest Néderlanisztikai füzetek - jegyzetsorozat írása 600,000
ELTE Szociológiai Intézet, Elmélettörténeti Tanszék Budapest A szocializáció elméletei (speciális kollégium és előadás) 300,000
ELTE TFK Olasz Tanszékcsoport Budapest Rituálé, rutin és hitelesség a mindennapi érintkezésben. Olasz civilizációs program. 410,000
Hermeneutikai Kutatóközpont Budapest Hermeneutikai kutatások integrálása a felsőoktatásba - oktatói program és jegyzetkiadás 850,000
JATE BTK Néprajzi Tszék Szeged A néprajzi oktatás korszerűsítése a JATE-n. 640,000
JATE Szláv Filológiai Tanszék Szeged Vendégoktatók részvétele a bolgár, a szerb és az ukrán nyelv- és irodalom szakos képzésben, hazai konferenciák és külföldi tanulmányutak szervezése. 200,000
JPTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék Pécs A polgári jog és a nemzetközi magánjog oktatásának korszerűsítése 200,000
JPTE BTK Esztétikai Tanszék Pécs Művészet-Tudomány Program 550,000
JPTE BTK Irodalomelméleti Tanszék Pécs Színházi specializáció. 350,000
JPTE BTK Klasszika-Filológiai Szeminárium Latin Tszék Pécs Az újonnan indított latin szak képzési programjának fejlesztése. 1,100,000
JPTE BTK Közép- és Koraújkori, Újkortörténeti és Modernkori Tört. Tanszékei Pécs Közép-, Kelet-Európa és a Balkán története a középkortól napjainkig 500,000
JPTE BTK Olasz Tanszék Pécs Új módszerek és kutatások a nyelvoktatásban és a nyelvhasználatban 800,000
JPTE Corporate and Finance Szakkollégium Pécs A modern piacgazdasági követelményeknek megfelelő vállalati tőkefinanszírozási tantárgyak fejlesztése 300,000
JPTE TTK Ált. Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék Pécs Európa tanulmányok. 320,000
KLTE BTK Történelmi Intézet Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Debrecen A magyar társadalom 19-20. századi társadalmi rétegződésének, az elitképződés folyamatainak, a társadalom politikai kultúrájának vizsgálata és oktatása 1,000,000
ME ÁJTK Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék Miskolc-
Egyetemváros
A magyar jogbölcseleti gondolkodás műveinek könyvtára (az 1996/97. évben megkezdett program folytatása) 200,000
Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszék Debrecen Pásztorálpszichológiai képzéskiegészítés. 150,000
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék Esztergom 4 féléves filmterjesztő speciális képzés a 8 féléves művelődésszervező-újságíró szak keretében 1,000,000
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék Zsámbék Karitász szociális munkás szakosító továbbképzés az Országos Lelkipásztori Intézet Katolikus Társadalomtudományi Akadémiáján 434,000

Vissza az oldal elejére