NON-PROFIT SZERVEZETEK MUNKANÉLKÜLISÉGET CSÖKKENTŐ PROJEKTJEI KÓDSZÁM:
504

Vissza a pályázathoz

Az OFA 1999. évi pályázati felhívásai és pályázati anyagai csak 1999. első negyedévében jelennek meg, így a Soros Alapítványhoz pályázni kívánók a pályázat előkészítéséhez az 1998. évi OFA anyagokat tudják használni, amelyek valószínűleg nem módosulnak majd jelentősen. Tájékoztatásul ismertetjük az OFA által 1998-ban a non-profit szervezetek számára meghirdetett támogatási programokat (a teljes dokumentációjuk elkérhető az OFA-tól - 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel.: 388-1270).
A Soros Alapítványhoz e támogatási programok szellemében kell elkészíteni a pályázatot.

1. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása

A támogatás célja: a munkanélküliek, valamint a munkavállalás előtt álló fiatalok sajátos célcsoportjainak a munkaerő-piacon való elhelyezkedését és szociális integrációját új módon segítő alternatív (a nem állami szervezetek által megvalósítandó) szolgáltatások támogatása, e szolgáltatások szakmai színvonalának emelése, hatókörének bővítése.

A programok célcsoportjai:

A támogatásért pályázó program szolgáltatásainak elsődleges célcsoportjai a nem regisztrált és regisztrált, különböző ideje (jellemzően egy éven túl) tartósan, vagy visszatérően állástalanok, pályakezdő és fiatal munkanélküliek, valamint mindazok, akik valamilyen sajátos ok miatt (egészségi állapot, iskolázottság, szociális helyzet, stb.) segítség és felkészítés nélkül csak nehezen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, illetve a közép- és felsőfokú tanulmányaik befejezése és a pályakezdés előtt álló fiatalok lehetnek.

A program másodlagos célcsoportja a szolgáltató tevékenységet kifejlesztő és megvalósító, illetve az ezeket átvevő nem állami szerveződések, és a velük együttműködő más partner szervezetek lehetnek.

Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatási program értelmezése:

A pályázók egyrészt az elsődleges célcsoportok jellemzőihez igazodó helyi szolgáltató programot tervezhetnek és valósíthatnak meg, amely a fenti célcsoportokba tartozókkal személyes kapcsolatot és együttműködést hoz létre, és tart fenn. A program több segítő formát összetetten kell alkalmaznia (tájékoztatás, tanácsadás, a képzettségi szint emelésének elősegítése, munkaerő-piaci készségek és jártasságok fejlesztése, mentális felkészítés és gondoskodás, kapcsolatszervezés, aktív állásfeltárás, speciális munkaközvetítés, az elhelyezkedést követő utógondozás, stb.). Az OFA nem támogat olyan programot, amely csupán egyetlen elemet kíván megvalósítani a felsoroltak közül.

A pályázók másrészt a másodlagos célcsoport tevékenységét támogató programmal is pályázhatnak, amely munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű településeken segíti új, helyi szolgáltatási program létrehozásának előkészítését és fejlesztését, vagy szakmai segítséget nyújt (például folyamatos tanácsadással, e célra kifejlesztett képzéssel, információcserével) az új szolgáltatásokba bekapcsolódó munkatársak és szakemberek felkészítéséhez és munkájához.

E program megtervezéséhez javasolt szükség szerint igénybe venni

tanácsait és közreműködését.

2. Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

A támogatás célja:
olyan újszerű és komplex projektek támogatása, amelyek - foglalkoztatásukkal összekapcsolt képzé-sükön keresztül - jelentősen növelik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű munkanélküliek elhe-lyezkedési esélyeit, elősegítik elhelyezkedésüket, munkahelyi beilleszkedésüket és munkaerő-piaci (re)integrációjukat.

A célcsoport

A komplex tranzit-foglalkoztatási projekt értelmezése:
olyan, a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított, iskolarendszeren kívüli, szakképesítést nyújtó képzés, amelyet alaposan előkészített kiválasztás és motiválás után - ha szükséges - pályaorientáció, felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás előz meg és kísér, a foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő folyamatos egyéni és/vagy csoportos szociálpedagógiai, szociális és/vagy mentális szolgáltatás egészít ki, a programból kilépők elhelyez(ked)ése követ, végül utánkövetésük, utógondozásuk zár le. [ A képzésnek meg kell felelnie az 1993. évi LXXXVI. szakképzési törvényben, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) és a 2/1997. sz. MüM rendeletben foglaltaknak. Ha a pályázó nem vállalja az OKJ-ben meghatározott szakképesítést nyújtó képzést, akkor azt részletesen indokolnia kell.]

Pályázhat minden, a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett közhasznú szervezet,

A tranzitfoglalkoztatási projektek fejlesztéséhez ajánlott speciális külső szakemberek:

3. Tartós foglalkoztatást megvalósító non-profit vállalkozói programok támogatása

A támogatás célja:

A helyi foglalkoztatási program értelmezése (a pályázat témakörei)

Olyan non-profit foglalkoztatási programok (vállalkozások) létrehozása és fenntartása, melyek:

a helyi fogyasztók számára termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, tevékenységük révén többleteredmény képződik, melyet tevékenységük fenntartására fejlesztésére fordítanak vissza, ezáltal tartós munkavégzési lehetőséget biztosítanak a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjainak, különösen a tartós munkanélkülieknek;

a megváltozott munkaképességűek - értelmi, testi és érzékszervi fogyatékosok, krónikus betegségben szenvedők - tartós munkába állítását és munkában tartását szolgálják;

a személyi segítő tevékenység bevezetésével új típusú szolgáltatások meghonosítására és legális működtetésére vállalkoznak - pl.: otthoni segítség idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek; háztartási munkák: mosás, főzés, vasalás, takarítás; háztartásvezetés; kertgondozás; gyermekfelügyelet; tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok korrepetálása; problémás fiatalok szabadidő- és sport programjainak szervezése; főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása, stb.

a környezet gondozásában eredményez tartós foglalkoztatást - pl.: elöregedett épületek felújítása, komfortosítása; kertgondozás; szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás; természetvédelmi területek gondozása; őshonos növényzet visszatelepítése és gondozása; csatornázás, csatornatisztítás; energia-megtakarító eljárások elterjesztése különösen a háztartások körében; stb.

Pályázat nyújtható be a témakörök kombinációjára is.

A helyi foglalkoztatási program által elérendő célcsoportok
munkaviszonnyal nem rendelkezők, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek, elsősorban tartós munkanélküliek, közmunkából és közhasznú munkából kikerülők, 45 év felettiek, pályakezdő fiatalok, valamint megváltozott munkaképességűek.

E program megtervezéséhez javasolt szükség szerint igénybe venni

Vissza az oldal elejére