SZÁMÍTÓGÉPES ISKOLA A NYÍLT TÁRSADALOMÉRT

MULTIMÉDIA OKTATÁSI ANYAGOK * HOZZÁJÁRULÁS A JEFFERSON PROGRAMHOZ *
KÖNYVTÁRPROGRAM * SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS
*

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Soros Informatikai Konferencia
Balatonfüred - 1998

MULTIMÉDIA OKTATÁSI ANYAGOK FEJLESZTÉSE* KÓDSZÁM:
7712

A pályázatok beküldési határideje 1998. április 17-én lejárt

A pályázat célja
A tanárok és a diákok alkotó, komponáló és előadókészségét fejlesztő multimédia oktatási szoftverek kidolgozásának és elkészítésének támogatása.

A pályázhattak
Iskolai közösségek, pedagógusok, diákok. A pályázaton nem vehetnek részt profitorientált vállalkozások.

A pályázat követelményei voltak:
A tervezett multimédia anyagoknak nemcsak a teljes órát, vagy annak lényeges részét kitöltő késztermékként, hanem a pedagógus saját óraelképzelésébe illeszkedő, azt szöveges, képi– és hanginformációkkal kiegészítő segédeszközként is alkalmazhatónak kell lenniük.

A tervezett oktatási anyagok elemeinek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy megfelelő szerkesztés után a különböző jellegű iskolákban, különböző korosztályok esetében is felhasználhatóak legyenek. A szerkesztés céljaira akár a nemzetközi gyakorlatban elfogadott, akár esetleg azokhoz illeszkedő, a pedagógusok számára könnyen alkalmazható szoftver eszközök használandók vagy ajánlandók; maga a képanyag eleve ezen szerkesztő eszközök felhasználásával, vagy azok egyszerű kapcsolatának biztosításával készüljön. A pályázók igyekezzenek olyan anyagokat készíteni, amelyek a várható gyors műszaki fejlődés során viszonylag tartósan alkalmazhatók lesznek.

Az elbírálás szempontjai
A pályázat során azokat a témákat részesítjük előnyben, amelyek kapcsolódnak az Alapítvány Közoktatás–fejlesztési Programjának fejlesztési területeihez (környezeti nevelés, társadalomismeret, demokráciára nevelés, tolerancia program).

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek megvalósításában diákok is aktívan közreműködnek.

A pályázatokról történő döntés várható határideje: 1998. július


HOZZÁJÁRULÁS A JEFFERSON PROGRAMHOZ * KÓDSZÁM:
7713

A pályázatok beküldési határideje 1998. április 30-án lejárt

A pályázat célja
A Jefferson program keretében az információs társadalomban való aktív, cselekvő részvételre felkészítő pedagógiai programok, iskolai gyakorlatok és az iskola keretein belül folyó tevékenységek támogatása.

A pályázhattak
Általános és középiskolák. Az intézményen belül pályázhat tanárcsoport, diákcsoport, tanár-diák vegyes csoport, illetve személyesen bárki, aki programjával az intézmény vezetésének bizalmát élvezi. Egy intézmény több pályázatot is beadhat.

Pályázni lehetett
A Jefferson program elveinek megfelelő pályázati programok végrehajtásához szükséges számítástechnikai eszközökre illetve a résztvevők ösztöndíjas támogatására. A Jefferson program főbb gondolatait a Nevelés állampolgári részvételre és kreativitásra a számítógép segítségével: A Jeffersoni kísérlet c. cikk tartalmazza (Fizikai Szemle 96/1, Vámos Tibor).

Ötletként felsorolunk néhány témát:

Költségvetés Ez a demokratikus társadalom legfontosabb folyamatos döntési szükséglete. A költségvetés készítése az iskola közösségével indul, először a gyerekek zsebpénze beosztásának vagy más közvetlen, számukra jól érzékelhető alapok elosztásának a megbeszélésével. A költségvetés megvitatása továbbléphet az osztály és iskola költségvetésével, tehát a beruházások, karbantartások, személyi kiadások mérlegelésével, majd a kerület költségvetésének vitájával. Mindezt hálózati számítógépen, ügyesen strukturálva, megjelenítve, a véleményeket jól megfogalmazva, szerkesztéssel is segítve a szembeállítást.
Levelezési módok Érdeklődési csoportok alakítása, a levél esztétikája, tárolása, előhívása, válaszmódok, a levél etikája, személyiségi jog.
Választások segítése Osztályban, iskolában, hogyan készítünk a választásra mások által értékelhető életrajzot és nyilatkozatot arról, hogy ha megválasztják, hogyan akar működni, mit akar tenni, miben hoz változást és mit őriz meg.
Hogyan írom meg? Közéleti vitatható események feldolgozása, kiindulva egy objektív leírásból.Hogyan írom meg barátomnak, szüleimnek, egy olyan külföldinek, aki nem ismeri a magyar viszonyokat stb.? Milyen vitakérdéseket fogalmazok meg és esetleg mi szól egyes nézetek mellett és ellen? Mindezt a számítógépes kommunikáció fegyelmező felelősségével.
Közvélemény–kutatás Módszerek, hogyan lehet jó kérdéseket feltenni, a kérdésfeltevésben rejtett előítéletek megmutatása, hogyan értékeljünk.
Milyen iskolát szeretnék? Az álom és a valósághoz alkalmazkodó elképzelések. Az iskola rendjének és a szabadságnak egymáshoz való viszonyai. Tanár mint tekintély, tanár mint barát. Erős követelmények és/vagy játékos oktatás.
Én és a hálózat. Mit keresek a hálózaton, hogyan keresem, feladatok kidolgozása hálózaton való keresésre, összefüggésében akár a fenti témákkal, akár a tantervvel.

Nem támogatunk program nélküli eszközigényeket, és nem kívánunk más infrastruktúra fejlesztést sem finanszírozni (pl. telefonvonal beszerzés).

A pályázat követelményei
Az iskolának megfelelő infrastrukturális háttérrel kell rendelkeznie (telefonvonal, stb.), valamint vállalnia kell a fenntartás költségeit (pl. telefonszámla). A pályázónak vállalnia kell továbbá azt is, hogy széles körben lehetővé teszi a pályázat eredményeivel kapcsolatos információkhoz való hozzájutást.

Az elbírálás szempontjai
Előnyt jelent, ha az iskola saját források bevonásával is segíti a fejlesztést, valamint ha az iskola külső támogatók segítségével is gazdagítja felszerelését. Előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek együttműködésen alapuló pályázatot nyújtanak be, és a kommunikációhoz a számítástechnika korszerű eszközeit használják (e-mail, BBS, INTERNET). További előny, ha az iskola tantestülete közös akaratról tud beszámolni pályázatában, és minél több iskolai polgárt tudnak a közös munkába bevonni.


ISKOLAI KÖNYVTÁRAK MEGÚJULÓ SZEREPKÖRBEN* KÓDSZÁM:
7716

1997 ÉVI NYERTESEK

A pályázatok beküldési határideje 1998. május 31-én lejárt

A pályázat célja
Az iskolai könyvtárak számítógéppel történő ellátása, a könyvtári számítógéppark bővítésének támogatása, illetve igény esetén dial–up Internet hozzáférés biztosítása. A könyvtári munkát segítő vagy egyéb, a könyvtári szolgáltatások bővítését elősegítő szoftverek, adatbázisok beszerzésének támogatása.

A pályázhattak
Bármely olyan magyarországi általános vagy középiskola, mely jelenleg is rendelkezik saját könyvtárral. Azok az iskolák, melyek az Alapítvány iskolai könyvtárak támogatására kiírt pályázatán 1996–ban vagy 1997–ben támogatást kaptak, nem adhatnak be pályázatot.

A pályázat követelményei
A pályázó iskolában működő könyvtárnak meg kell felelnie az iskolai könyvtárakra vonatkozó alábbi követelményeknek:

Ezenkívül az iskolának megfelelő infrastrukturális háttérrel kell rendelkeznie (telefonvonal, megfelelő bútorozottság stb.), valamint vállalnia kell a fenntartás költségeit (pl. telefonszámla).

Az elbírálás szempontjai
Előnyt jelent, ha az iskola saját források bevonásával is segíti a könyvtár fejlesztését, valamint ha a könyvtár külső támogatók segítségével is gazdagítja állományát, felszerelését.

Szintén előnyt jelent ha az iskola rendelkezik meglévő helyi számítógépes hálózattal.


INFORMATIKAI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS * KÓDSZÁM:
7717

A pályázatok beküldési határideje: 1998. október 6-án lejárt

A pályázat célja
A magyarországi iskolák részére helyszíni informatikai segítség nyújtása. A támogatást elnyerő iskolákban a segítő munkát az Alapítvány által e célból korábban kiírt pályázaton győztes szakértői csoportok végzik majd. Ezen szakértői csoportok oktatásban eltöltött tapasztalatuk alapján képesek arra, hogy előzetes igényfelmérés után, a lehető legrugalmasabb módon megoldásokat javasoljanak a helyi pedagógus kollektíva informatikával kapcsolatos problémáira.

A szakértői támogatás területei:
A szakértői csoportok vállalják, hogy az egyes iskolák székhelyére utazva a helyszínen nyújtanak max. 5 napos módszertani segítséget a következő témakörökben:

A fenti témakörök természetesen csak ajánlott témakörök, a pályázó iskola igényeinek megfelelően megjelölheti az általa igényelt támogatás formáját.

Pályázhatott bármely magyarországi oktatási intézmény.

A pályázat követelményei:
A pályázó iskola vállalja, hogy a helyszíni tanácsadás ideje alatt a szakértői csoport részére lehetővé teszi az információkhoz való jutást (óralátogatás, a pedagógiai tanterv átadása, pedagógus kollégákkal egyéni beszélgetés stb.).

Az elbírálás szempontjai:
Előnyt jelent, ha az iskola saját források bevonásával is segíti a szakértői csoportok munkáját.


Vissza az oldal elejére