GYAKORLÓISKOLÁK TÁMOGATÁSA
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
799

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola

Nyíregyháza

Útmutató készítése, amely tartalmazza a gyakorlati képzés általános követelményeit, feladatait és feltételeit, a képzés formáit évfolyam és félévi bontásban

600,000

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Győr

A tanítójelöltek szakmai felkészültségét elősegítő, a szövegfeldolgozás során alkalmazható feladatsorok gyűjteményének elkészítése, közreadása

34,700

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Győr

Pozitív-elfogadó tanítói attitűd megerősödését célzó programtervezet főiskolai hallgatók számára

120,000

Árvay József Gyakorló Általános Iskola

Sárospatak

A természet értékeinek megismertetése és megszerettetése a tanulókkal. A számítógép használata az oktatásban

300,000

Árvay József Gyakorló Általános Iskola

Sárospatak

A könyvtári számítógép továbbfejlesztése

300,000

BGYTF Gyakorló Általános Iskolája

Budapest

A tartalmi modernizációval, a helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos tervező munka fejlesztése, mikrotervek készítése a hallgatók bevonásával

1,000,000

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathely

Számítógépes oktatócsomagok készítése és alkalmazása gyakorlóiskolai körülmények között biológiából és fizikából

800,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Budapest

Médiatáv CD-ROM létrehozása a főiskolai hallgatókkal közös munkában

240,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Budapest

Multimédiás számítógépek elhelyezése a könyvtár olvasótermében, hogy az eszközök segítségével az információk világában mindenki igényei szerint használhassa

250,000

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvár

Módszertani segédanyag (főiskolai jegyzet) az informatika tantárgy tanításához. Munkafüzet informatikát tanuló alsó tagozatos tanulók számára

150,000

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

Budapest

Helyi tanterv fejlesztő program - hat év tanulmányi utainak összegzése - tanulmányok, tantervek, tanmenetek formájában (újságszerkesztés)

400,000

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

Budapest

Párbeszéd-program: A magyar irodalom tanításának átalakítására irányuló kísérlet

500,000

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Budapest

Az iskolai környezeti nevelés egyfajta módjának bemutatása a tanárjelölteknek, a tanárjelöltek bevonása a munkába

305,000

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Budapest

A csoportmunka bevezetése a középiskolai biológiai oktatásban. Kísérletek tervezése, kivitelezése, előadások, poszterek készítése, vitákra való felkészülés

770,000

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Budapest

Kistanári kisokos - gyakorlati útmutató tanár szakos jelöltek tanítási gyakorlatához különböző tantárgyaknál

500,000

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Budapest

Segédkönyv összeállítása a vezetőtanári készségek fejlesztésére angol nyelvű szakirodalom alapján

792,000

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Budapest

Az iskolai könyvtár informatikai fejlesztése

250,000

Eötvös József Főiskola Felsővárosi Gyakorló Általános Iskolája

Baja

Komplex környezeti nevelési program megvalósítása erdei iskola keretein belül, környezettudatos magatartás formálása a hallgatók felkészítésével

400,000

Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Baja

Helyi pedagógiai fejlesztések a főiskola hallgatóinak bevonásával: társadalomismeret, környezeti nevelés stb. A könyvtári számítógépes állomány bővítése

750,000

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Eger

A romatanulók oktatási-, nevelési problémáinak megismertetése valós környezetükben. A tapasztalatok megismerése, összegyűjtése után ezek összegzése

500,000

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Eger

A tanárjelölti munka értékelése a kredit rendszerű gyakorlati képzés során. Helyzetelemzés. A kreditrendszerű gyakorlati képzés előnyei, hátrányai

300,000

Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Szekszárd

A személyiségfejlesztés lehetőségeinek kipróbálása 7-10 éves gyermekek és a velük foglalkozó tanítójelöltek körében

450,000

Jászberényi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Jászberény

Az iskolai könyvtár informatikai fejlesztése

250,000

Jászberényi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Jászberény

Tanulási zavarokkal küzdő gyermekek felismerésének, felmérésének és alapképességeik/készségeik egyénre szabott, optimális fejlesztésének lehetőségei

300,000

JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium

Szeged

Könyvtári számítógépes rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók önállóan használhassák a könyvtári állományt

250,000

JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium

Szeged

Multimédiás oktatóanyagok készítése, amelynek során a tanárjelöltek mélyebben megismerkedhetnek a tanítandó tananyaggal

500,000

JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola

Szeged

A korszerű könyvtár-informatikai géppark, a Szirén program felhasználásának lehetőségei az állomány-gondozásban, nyilvántartásban, feltárásban

250,000

JGYTF Gyakorló Általános Iskola Bartók Gyermekkórus

Szeged

Számítógéppel feldolgozható, Internettel hozzáférhető módszerbank létrehozása a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához

400,000

JGYTF Gyakorló Általános Iskola Bartók Gyermekkórus

Szeged

Tevékenységen alapuló, élményközpontú, tanórán kívüli környezeti nevelési program 13-14 éves tanulók számára, humán és reál szakos főisk.hallgatók bevonásával

400,000

JGYTF Gyakorló Általános Iskola Bartók Gyermekkórus

Szeged

Olyan két kiadványból álló módszertani oktató csomag megszerkesztése, mely segítséget nyújt a mentornak és a tanárjelöltnek az eredményes együttműködésben

600,000

JGYTF Gyakorló Általános Iskola Bartók Gyermekkórus

Szeged

Módszertani újítások avagy a multimédia és modern számítógépes alkalmazások az irodalom oktatásában

300,000

JGYTF Gyakorló Általános Iskola Bartók Gyermekkórus

Szeged

A részképességükben sérült gyermekek normál általános iskolai osztályokba való beillesztésének elősegítése

400,000

JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

Pécs

Tanár-továbbképzési program kidolgozása, tartalmi és helyi pedagógiai fejlesztésekhez a vizuális- és mozgóképkultúra témakörben, a kutatási eredmények gyakorlati területekre való adoptálása a gyakorlóiskolai képzés és a művészeti tanárképzés területén

1,200,000

JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

Pécs

A többségi kultúrához tartozók bevezetése a kisebbségek kultúrájába. Cigány népismeret tananyagának összeállítása

500,000

JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskolája

Pécs

Az Európai ismeretek fakultációs tanári kézikönyv elkészítése, ezzel összefüggő gyakorlóiskolai tevékenység

450,000

JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskolája

Pécs

A testnevelő tanárképzés programjának megújításához szükséges eszközök, melyek használata minőségbeli változást eredményezhet

230,000

JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskolája

Pécs

Módszertani segédanyag készítése, Kooperatív tanulás foglalkozástervezetek gyűjteménye II.

350,000

JPTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Pécs

Természetvédelmi program bemutatása, a kutatásokból, vizsgálatokból összegzés, valamint feladatlapok kidolgozása tanárjelöltek bevonásával

300,000

JPTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Pécs

A középiskolai kísérleti fizikatanítás színvonalának emelése érdekében a jelenleg megtalálható CD-ROM anyagok felhasználásával egy CD-ROM tanmenet elkészítése

400,000

JPTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Pécs

Tanárjelölti munka értékelésének módszertani megújítása, kibővítése a diákok körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek alkalmazásával

400,000

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Szeged

Az iskolai könyvtár célja, hogy megfelelve sokrétű feladatkörének olvasóit ellássa a legfrissebb információkkal. A számítógéppark bővítése

500,000

Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolája

Debrecen

Állampolgári nevelés érdeklődés alapján szerveződött csoportokban differenciált tevékenységeken és szimulált problémahelyzeteken keresztül

400,000

Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolája

Debrecen

Az iskolai könyvtár hardver- és szoftverállományának fejlesztése

250,000

Nagy Sz. Péter

Budapest

Kézikönyv kiegészítése a tanárjelöltek bevonásával

300,000

Sárváriné Lóky Gyöngyi

Pécs

Metodikai kézikönyv tanároknak a polgárrá nevelés témájában - tanórai keretek között

350,000

Szent-Györgyi Albert Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Eger

Iskolai információs rendszer létrehozása, mely informatika, videó, audió és multimédiás eszközök felhasználásával működtethető

250,000