Logo.gif (28367 bytes) ÖNRENDELKEZŐ ÉLET  KÓDSZÁM:
8501

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2000. október 25-én lejárt

A pályázat célja

A fogyatékossággal élő emberek önrendelkező élet mozgalmának támogatása.

Mozgáskorlátozottsággal, érzékszervi sérüléssel, értelmi és halmozott akadályozottsággal élő emberek érdek- és jogérvényesítő mozgalmának támogatása, önrendelkezésük, felelősségvállalásuk, részvételük elősegítése a társadalom életében, továbbá olyan tevékenységek elősegítése, melyek kedvezően befolyásolják a fogyatékossággal élő emberek társadalmi megítélését. A különböző fogyatékossággal élő emberek és szervezeteik együttműködésének ösztönzése a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából.


A pályázók köre

A fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei és olyan nonprofit szervezetek, amelyek az önálló életvitel mozgalom elvei alapján, sérült emberek tevékeny részvételével és irányításával működnek.

Magánszemély ebben a programban nem adhat be pályázatot.


A pályázni lehet

A fenti célok elérésére irányuló - elsősorban az alábbiakban felsorolt - tevékenységekkel összefüggő személyi kiadásokra /ösztöndíj(ak)ra/ és dologi költségekre. A Soros Alapítvány mindenekelőtt olyan tevékenységeket és szolgáltatásokat kíván támogatni, melyekre más pályázatok keretében alig van lehetőség.

 1. A különböző fogyatékossággal élő emberek életének, gondjainak, igényeinek sokoldalú, reális és rendszeres megjelenítése a helyi ill. regionális médiában (pl. kábel TV, helyi/körzeti rádió, sajtó, teleház, stb.). Az érintettek valós élethelyzetének megértését, saját élményű átélését lehetővé tevő, a többségi lakosság számára is vonzó, azt minél nagyobb arányban bevonó rendezvények szervezése és tudósítás az eseményekről. Tematikus napok számok szervezése, szerkesztése. A település/régió életében való részvételüket nehezítő problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása a sérültek helyi/regionális szervezeteinek közös munkájával és ezek közvetítése a döntéshozók és a többségi lakosság felé. Az e tevékenységre pályázó szervezetek néhány, különböző fogyatékossági területeket képviselő személy szakszerű, tanúsítványt adó média munkára felkészítő képzésen való részvételének költségeihez is kérhetnek támogatást, amennyiben az érintett személyek vállalják, hogy képzésük díjának 5-10 %-át maguk fedezik.

 2. Sorstársi tanácsadás sérült embereknek és családtagjaiknak, továbbá önálló életre felkészítő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

 3. Sorstársi tanácsadók képzése. Feltétel, hogy ennek anyaga tartalmazza a segítő kapcsolattal összefüggő pszichológiai ismereteket és önismereti elemeket is.
  A 2. és 3. pontban megnevezett tevékenységeket az Alapítvány csak akkor támogatja, ha azokat képzett sorstársi tanácsadók végzik, megfelelő képesítéssel rendel
  kező szakemberek bevonásával.

 4. Érdek- és önérvényesítő tréningek (lehetőség szerint különböző fogyatékossággal élő emberek számára szervezett vegyes csoportokban).
  A 3. és 4. pontban megnevezett képzések esetén előny, ha a képzés tematikájának kidolgozásában és lebonyolításában fogyatékossággal élő szakember (pl. pszichológus, szociális munkás) is részt vesz.

 5. A sorstársi tanácsadók részvétele csoportos szupervízióban, melyet megfelelő képesítéssel rendelkező szupervizor biztosít.

Nem lehet pályázni: ingatlanvásárlásra és- felújításra, járműbeszerzésre.


A pályázat követelményei:

A legfontosabbak, hogy a programot súlyosabb fogyatékossággal élő emberek irányítsák és elsősorban ők dolgozzanak benne, továbbá a szakszerűség biztosítása.

A pályázati program hatékonyan járuljon hozzá a fentiekben megjelölt célok eléréséhez, az önrendelkező élet és a társadalom életében való tényleges részvétel feltételeinek megteremtéséhez. Építsen az eddigi tevékenységre és mutassa be a későbbi folytatás lehetőségeit, esélyeit. A program legyen világosan megfogalmazott, jól körülhatárolt, kivitelezhető, értékelhető, dokumentálható. A pályázó vállalja eredményeinek, tapasztalatainak továbbadását, közkinccsé tételét.

Előnyben részesülnek:

 • Azok a tevékenységek, melyek több fogyatékossági terület képviselőinek, szervezeteinek hatékony együttműködését vállalják, közös célok megvalósítása érdekében.
 • A súlyosan akadályozott emberek érdekeit képviselő és számukra szolgáltatásokat kínáló szervezetek.
 • Az értelmi akadályozottsággal élő emberek, elsősorban fiatalok hatékonyabb érdek- és önérvényesítésére, önrendelkezési lehetőségeinek javítására irányuló programok.
 • Azon pályázatok, melyekből kiderül, hogy van esély a szolgáltatás, tevékenység folytatására a pályázati támogatás lejárta után.
 • Azon pályázatok, melyek a konkrét projekten túlmutató, mások számára is hasznosítható eredményeket hoznak.
 • Azok a pályázók, akik saját forrással is rendelkeznek, vagy esetleg más intézmény is részt vállal a szakmai munkából és/vagy a költségekből. Képzések esetén, ha a képzésben részesülők is szerény mértékben hozzájárulnak a költségekhez.

A tervezett támogatási keret: 10 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható idejee: 2000. december 20.

Programvezető: Erdős Krisztina  mail.gif (1194 bytes)