AFÁZIA
felnőtt afáziás betegek logopédiai rehabilitációjának támogatása
KÓDSZÁM:
850/3

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. december 30-án lejárt
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 2000. március 30.

A pályázat célja:
a fiatal- és felnőttkorban különböző eredetű agykárosodások következményeként kialakuló súlyos kommunikációs zavarok (a beszédmegértés, -kivitelezés, olvasás-, írásképesség teljes vagy részleges elvesztése) logopédiai kezelésének megoldása, a komplex rehabilitációba illeszkedő működés és finanszírozás modelljének kidolgozása.

A pályázók köre:
olyan egészségügyi intézmények (szakrendelők, házi szakápolási szolgálatok, rehabilitációs osztályok, stb.), melyekben még nem, vagy nem elegendő óraszámban működik logopédus a fentemlített csoport ellátására, továbbá oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, valamint alkalmazottként, ill. vállalkozóként dolgozó logopédusok, amelyek, ill. akik alapfeladataikon túlmenően, ill. munkaidejükön kívül vállalják az említett, más forrásból nem finanszírozott szolgáltatás biztosítását.

Előnyt jelent, ha a logopédiai rehabilitáció olyan helyen valósul meg, ahol a területen nem elérhető ez a szolgáltatás, továbbá, ha az otthonukba visszatért kliensek ellátását (is) vállalják és ahol a pályázó vagy más intézmény is részt vállal a költségekből (pl. több rehabilitációs szakember beállításakor egyikük támogatását kéri), ill. ahol már van esély az ellátás jövőbeli finanszírozásának megoldására.

Az eddigiekben már támogatásban részesült pályázók további támogatásának feltétele: a megkezdett tevékenység bővítése
(pl. az ellátásra vállalt körzet kiterjesztése, újabb logopédusok bevonása) és a továbbfinanszírozás irányába tett lépések.

A pályázati programban csak megfelelő szakképesítéssel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek vehetnek részt.

A foglalkozásokat csak azok a szakképzett logopédusok (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola logopédia szakán végzettek) vezethetik, akik speciális elméleti ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek a lokális agysérülések következtében fellépő beszédzavarok kezelésében.

Előnyben részesülnek: azok, akik a logopédia szakot nappali tagozaton végezték, továbbá akik e területen terapeuta szakirányú végzettséggel is rendelkeznek, vagy a szomatopedagógia szakot is elvégezték, ill. akik speciális továbbképző tanfolyamon vettek részt afázia vagy augmentatív kommunikáció témában .

Pályázni lehet:
folyamatos (1-2 évre tervezett, nyáron is végzett) és rendszeres (legalább heti 2 alkalommal), a kliens számára ingyenes, állapotától függően 15-45 perces, a tünetek észlelését követően mielőbb (lehetőleg 6 hónapon belül) megkezdett logopédiai foglalkozás biztosítására, a kliens tartózkodási helyétől és mozgásállapotától függően a kórházi osztályon, otthonában ill. ambuláns módon a szolgáltatást biztosító intézményben. Ezen túlmenően a tapasztalatok összegzésére, működési és finanszírozási modell kidolgozására, a logopédiai munkát segítő, színvonalas, hézagpótló kiadványok, módszertani anyagok összeállítására és megjelentetésére is igényelhető támogatás.

Az Alapítvány támogatása elsősorban a foglalkozásokat végző logopédusok és a számukra konzultációkat biztosító neurológus, neuropszichológus, pszichiáter szakemberek, ill. szakképzett mentálhigiénés szupervizor, továbbá az írásos anyagok szerzőinek ösztöndíjára kérhető (1 éves időtartamra). A dologi költségek közül az Alapítvány a havi egy alkalommal Budapesten tartandó konzultációra utazás költségeit támogatja, továbbá a logopédiai vizsgálat és terápia végzéséhez szükséges eszközök beszerzését, valamint hozzájárul a kiadványok előállításának költségeihez. Magánszemélyek eszközök beszerzésére nem kaphatnak támogatást. Indokolt esetben a beteg, ill. a logopédus társadalombiztosítás által nem finanszírozott utiköltségére is kérhető támogatás, amennyiben a pályázó kellőképpen alátámasztja ennek szükségességét.

A pályázat követelményei:

A logopédiai tevékenység legyen része a teljes rehabilitációs folyamatnak, melyben a különböző diagnosztikus és terápiás tevékenységek egymáshoz kapcsolódva egységes vezetés alatt folynak. Ezért célszerű, ha a későbbi kezelést végző logopédus már a rehabilitációs osztályon bekapcsolódik a team munkájába, amely a beteg távozása után is konzultációs lehetőséget biztosít számára.. Amennyiben erre nincs lehetőség, e téren megfelelően felkészült, tapasztalt szakemberek igénybevétele javasolt. (Kérjük, hogy mellékeljék az együttműködési szándéknyilatkozatot.)

A pályázati támogatás elnyerése esetén a tevékenységet
május elején el kell kezdeni.

A kezelés megkezdése előtt, majd 5 ill.12 hónap elteltével, vagy a kezelés befejezésekor az alábbi vizsgálatok elvégzése, pontos, külső szakemberek számára is világos dokumentálása és összefoglaló értékelése szükséges: WAB (Western Aphasia Tesztbattéria), magnetofonfelvétel a beteg beszédéről, olvasás- és írásvizsgálat.

Betegenként pontos, egységes nyilvántartást kell vezetni (pl. a ténylegesen megtartott foglalkozások időpontja, időtartama és anyaga, valamennyi felmerülő költség, stb.), melyet a Soros Alapítvány által megbízott szakértő rendelkezésére kell bocsátani, ill. csatolni kell a rész- és záróbeszámolóhoz.

5 hónapos kezelés után részbeszámolót kérünk az addigi munkáról, melyhez a vizsgálati véleményeket is csatolni kell. Kérjük, hogy a logopédus és a konzulens szakemberek ekkor foglaljanak állást a kezelés folytatásának szükségességéről.

A foglalkozások eredménytelensége esetén e mérlegelés és döntés 10-15 foglalkozás után is indokolt lehet, az okok feltárására irányuló alapos vizsgálat után. A logopédiai foglalkozások megszakítása esetén új kliens vehető fel. A támogatás lejárta után részletes tartalmi záróbeszámolót kérünk.

A logopédiai foglalkozások keretében az alábbi feladatok ellátása szükséges:

  • a kommunikációs készség fejlesztése

  • a beszéd- és nyelvi zavar terápiája

  • az olvasás- írás- és számolási zavar kezelése

  • azon szenzoros és motoros funkciók fejlesztése, melyek megalapozzák a beszéd- és nyelvi zavarok terápiáját

  • az afáziás ember környezetének bevonása a logopédiai rehabilitációba, a család támogatása az új élethelyzet elfogadásában, új kommunikációs stratégiák kialakításában.

További feltétel: a támogatás időtartama alatt átlagosan havi egy alkalommal részvétel az e pályázati program keretében támogatásban részesülők számára szervezett szakmai konzultációkon, a munkacsoport munkájában.

A szakmai konzultációk alkalmával csoportos szupervízióban való részvétel lehetőségét is felajánljuk.

A támogatásban részesülőknek biztosítaniuk kell a támogatott programra vonatkozó információk hozzáférhetőségét és részt kell vállalniuk az így szerzett tapasztalatok közkinccsé tételében.

Az elbírálás egyik szempontja a fentiek mellett az, hogy a program mennyiben tűnik máshol is alkalmazható modellnek.

Módszertani anyagok összeállítását az Alapítvány abban az esetben támogatja, ha a pályázó a publikáció megjelentetését is megszervezi és lehetőleg más forrásból is szerez támogatást az előállítás költségeihez.

A tervezett keret : 16 millió forint

Vissza a lap elejére